• 06-41226543
  • info@connectyourworld.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden, SEO bureau Den Haag logo, SEO Bureau Connect your World, SEO specialist Den Haag, SEO bureau Den Haag

Algemene voorwaarden SEO bureau Connect  your World per 22-05-2024

SEO en Content Marketing bureau Connect your World uit Den Haag hecht veel waarde aan een prettige samenwerking. Algemene Voorwaarden zijn een middel omdat te waarborgen. Lees daarom altijd eerst de Algemene Voorwaarden door.

Artikel 1 – Definities

1.1 Onder “Connect your World” verstaan we in deze Algemene Voorwaarden de eenmanszaak Connect your World: specialist in SEO en Content Marketing gevestigd in Den Haag.

1.2 De Licentienemer is de rechtspersoon met wie SEO bureau Connect your World uit Den Haag een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Diensten zijn de door Connect Your World te verlenen diensten zoals beschreven op https://connectyourworld.nl/.

1.4 De overeenkomst is de overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Connect your World en Licentienemer op grond waarvan Connect your World aan Licentienemer Diensten verleent.

1.5 Het Systeem is de door Connect your World beheerde programmatuur. (waaronder mede begrepen de programmacode voor het opzetten en onderhouden van een Website.) Dit is inclusief de schrijfruimte en de Website waarmee zij aan Licentienemer de Diensten verleent.

1.6 De website is de door Licentienemer beheerde Website, waarop Connect your World verbeteringen aanbrengt.

1.7 Een 1e pagina garantie geldt alleen voor vooraf besproken zoekwoorden. Dit houdt niet in, dat u niet hoeft te betalen als de 1e pagina niet gehaald wordt. Het is een belofte, dat ik net zo lang door ga tot de 1e pagina in Google behaald wordt op de vooraf afgesproken zoekwoorden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Connect your World. En op alle met Connect your World gesloten overeenkomsten.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Licentienemer gehanteerde algemene voorwaarden.

2.3 Licentienemer gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Een licentienemer kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht. De licentienemer geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.4 Connect your World: specialist in SEO en Content Marketing is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen geven we schriftelijk of per e – mail door. Wijzigingen treden veertien dagen na bekendmaking in werking. Of anders op een andere datum, die we vermelden in de bekendmaking.

2.5 Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet accepteert, heeft hij of zij het recht de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen. Zonder dat Connect your World tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Vooruit betaalde gelden betalen we pro rato terug.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Connect your World uit Den Haag zijn vrijblijvend. Ze kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in het aanbod.

3.2 De Overeenkomst tussen Connect your World en Licentienemer komt tot stand door de offerte te tekenen, schriftelijke of mondelinge overeenkomst. Ook bij het verstrekken van betalingsgegevens door Licentienemer via telefoon, e-mail of schriftelijk, komt er een overeenkomst tot stand.

3.3 Connect your World heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren.

Artikel 4 – Duur gebruikersrecht

4.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. Als de licentienemer tevreden is, verlengen we tussentijds of na afloop de overeenkomst.

4.2 We verlengen de overeenkomst stilzwijgend tot het moment van opzegging door Licentienemer. Opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e – mail.

4.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd. Het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

4.4 tm 4.6

4.4 Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentie overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten. De licentienemer is gehouden om alle van Connect your World uit Den Haag verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige apparatuur.

4.5 Connect your World en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e – mail te ontbinden.

Zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen:

  • Indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  • Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt.
  • De licentienemer (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend.
  • Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld.
  • Als Connect your World haar activiteiten staakt of liquideert.

4.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst, lopen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst door (a) openstaande betalingen; (b)intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

Artikel 5 – Rechten en plichten SEO en Content Marketing bureau Connect your World

5.1 Connect your World spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen. Het garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn. Zie ook artikel 12 in deze Algemene Voorwaarden over aansprakelijkheid.

5.2 Connect your World is niet eindverantwoordelijk voor de inhoud van de Website van Licentienemer. Connect your World is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame. Dit geldt ook voor de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.

5.3 SEO bureau Connect your World verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarmee we Licentienemers informeren over de ontwikkelingen van de diensten van Connect your World. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e – mailadres dat is verstrekt.

Artikel 6.1 tm 6.4 – Rechten en plichten Licentienemer

6.1 Licentienemer verkrijgt hierbij het niet – exclusieve en niet -overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten te gebruiken voor het opzetten van een Website.

6.2 De Licentienemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.

6.3 Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van back – ups van eigen gegevens, die men gebruikt voor het opzetten en onderhouden van de Website.

6.4 Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke we aan Licentienemer vragen tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres) gegevens zo spoedig mogelijk aan Connect your World door te geven.

Artikel 6.5 tm 6.6

6.5 De licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten. Ze zal zich namelijk opstellen en gedragen conform hetgeen door Connect your World mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker.

In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten bijvoorbeeld:

(a) Geen gegevens plaatsen op het Systeem, die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
(b) Geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden.

(c) Geen gegevens verspreiden, die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden.
(d) Niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden, die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden.
(e) Zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’).

(f) Geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken. Of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde.
(g) Niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten, dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd. Dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht.

(h) Zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentie-nemer zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden.
(i) Alle aanwijzingen die Connect your World geeft in verband met het gebruik van haar Diensten op te volgen.

6.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Connect your World zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten. Of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat Connect your World tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 6.7 tm 6.9 

6.7 Indien een Licentienemer door een derde partij een security check wil laten uitvoeren is dit mogelijk. Maar moet de datum en het tijdstip van deze check afgestemd worden met Connect your World.

6.8  Bij overstap van een ander platform is de Licentienemer verantwoordelijk voor het instellen van redirects van oude URL’s  naar nieuwe (Connect your World) URL’s. Op deze wijze blijft namelijk de SEO waarde van de oude URL’s bewaard.  

6.9 Licentienemer is in voorkomende gevallen verplicht om zijn medewerking te verlenen aan registratie, overdracht en opheffing van domeinen. Dit geldt natuurlijk ook voor de wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en wisseling van providers en registrators.

Artikel 7 – Prijzen

7.1 Door Connect your World opgegeven of met overeengekomen prijzen of tarieven zijn exclusief BTW en andere belastingen of heffingen. Tenzij dit anders is vermeld.

7.2 Connect your World is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen. Dit mag door middel van een e – mail aan Licentienemer met inachtneming van een termijn van 30 dagen.

7.3 Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door Connect your World kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e – mail op te zeggen. Dit gaat tegen de in de kennisgeving van Connect your World genoemde datum, waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden terug gegeven.

7.4 Licentienemer komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten en meteen beroep doen op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

7.5 Indien Connect your World een dienst op grond van de toepasselijke algemene voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet. Dit gebeurt in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Connect your World geldende regeling.

7.6 Bij een factuur tm 1000 EUR ex BTW betaalt u een voorschot van 100 EUR. Bij een factuur boven de 1000 EUR betaalt u een voorschot van 250 EUR ex BTW.

Artikel 8 – Betaling

8.1 De licentie vergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

8.2 Betaling van factuur of de licentievergoeding geschiedt uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (I – deal, PayPal, Creditcard)

8.3 Connect your World heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

8.4 Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Licentienemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.

Uit handen geven vordering

Indien Licentienemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering namelijk uit handen worden gegeven. In welk geval Licentienemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Daar onder vallen alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. Waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van Euro 75,-.

8.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Connect your World bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten. Dit zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

Eigendomsvoorbehoud

8.6 Connect your World heeft ten alle tijden het recht gedane verbeteringen aan de website terug te draaien. Als de betaling van de factuur na meer dan 30 dagen na versturen of kennisgeving nog niet is ontvangen. Connect your World blijft dan de eigenaar van de geleverde dienst tot dat de klant betaald heeft.

Artikel 9 – Garantie, refunds & reclame

9.1 Connect your World staat in voor het goed opleveren van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Licentienemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Connect your World geleverde dienst als gevolg van programmeer- en / of designfouten, dan zal zij deze gebreken  herstellen. Een redelijke prijsreductie behoort ook tot de mogelijkheden. De keuze hierin is uitsluitend ter beoordeling van Connect your World.

9.2 Gebreken in de beveiliging van de door Licentienemer opgeslagen informatie op de systemen van Connect your World. Gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login- procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie. Deze zijn namelijk voor rekening en risico van Licentienemer.

9.3 Licentienemer dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en / of garantie.

9.4 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het namelijk mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.

9.6 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Licentienemer namelijk niet op.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Connect your World ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt. Daaronder begrijpt men bijvoorbeeld software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, die toekomen aan Connect your World conform de algemene voorwaarden.

10.2 Het is Licentienemer namelijk niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

10.3 Het is Licentienemer niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

10.4 Licentienemer verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet – overdraagbaar en niet – exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Connect your World is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Licentienemer of derden. Hieronder wordt mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet gebruiken van de Diensten.

11.2 Ook de aansprakelijkheid van Connect your World jegens Licentienemer, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Licentienemer op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van 3 maanden. Dit gaat in voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

11.3 Licentienemer vrijwaart Connect your World en door haar ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden ter zake van aansprakelijkheid, schade en kosten. Deze kunnen bijvoorbeeld ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet gebruiken door Licentienemer van de Diensten.

11.4 Connect your World is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het dalen van rankings van de website in zoekmachines zoals Google. Aangezien het dalen en stijgen van rankings afhankelijk is van wat de concurrentie doet op het gebied van SEO.

11.5 Connect your World is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het dalen van het aantal bezoekers van de website van de klant. Dit vanwege het feit dat er vele factoren van invloed zijn op het aantal bezoekers van een website.

Zie ook artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden over de rechten en plichten van Connect your World.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Connect your World is niet gehouden tot het nakomen van één of meer verplichtingen. Indien zij daartoe verhinderd is, als gevolg van overmacht. Onder overmacht verstaan we bijvoorbeeld conform deze Algemene voorwaarden mede:

a) Een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Connect your World.
b) Onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

c) Belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur.
d) Werkstakingen.

e) Brand.
f) Ongeval of ziekte van personeel.

g) Denial of Services (DoS) aanvallen of andere aanvallen van buitenaf.
h) Door Connect your World onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid, die niet uitsluitend van de wil van Connect your World afhankelijk is.

12.2 Wanneer de overmachtsituatie namelijk langer dan zestig dagen duurt, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen. Zonder dat Connect your World tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

Overmacht langer dan 60 dagen

12.2 Wanneer de overmachtsituatie namelijk langer dan zestig dagen duurt, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen. Zonder dat Connect your World tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

12.3 Indien Connect your World door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen rechtop vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 13 – Advisering

13.1 Alle door Connect your World gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Connect your World verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Connect your World te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend. Dit verstrekt Connect your World namelijk bij wijze van niet bindende informatie. Daarbij verleent Connect your World geen enkele garantie.

13.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Connect your World is Connect your World niet aansprakelijk. Daarom vrijwaart Licentienemer Connect your World tegen alle aanspraken van derden. Tenzij er sprake is van grove schuld van Connect your World.

Artikel 14 – Domein registratie

14.1 De overeenkomst inzake de registratie van het domein is een  rechtstreekse zaak tussen Licentienemer en de toekennende instantie of de registrator.

14.2 Verschillende organisaties registreren en beheren de top level domeinen. Voor iedere TLD gelden namelijk verschillende toekenningsvoorwaarden. Licentienemer is gehouden om de voorwaarden van de betreffende instanties na te leven.

14.3 Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen, verkrijgen en behouden van de domeinnaam. Licentienemer draagt zelf zorg voor de doorverwijzing van deze domeinnaam naar de Software van Connect your World.

14.4 De voor registratie van top level domeinen benodigde gegevens worden in een geautomatiseerde procedure naar de desbetreffende toewijzingsinstanties doorgezonden. Licentienemer kan pas van een daadwerkelijke toewijzing uitgaan, wanneer de dienst onder het gewenste domein beschikbaar is gesteld. Een garantie voor toewijzing van gewenste of bestelde domeinen kan niet worden verstrekt.

Artikel 15 – Privacy

15.1 Connect your World respecteert de privacy van Licentienemer en zal ten alle tijd veilig en vertrouwd omgaan met de content op de website of andere inzichtelijke informatie. Connect your World verwerkt de persoonsgegevens van Licentienemer in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring van SEO bureau Connect your World. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn Persoonsgegevens.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

16.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Den Haag bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

16.3 Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Connect  your World aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is, moet worden verstaan, over te dragen. Connect your World is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor als dan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

16.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen namelijk in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.vernietigde bepalingen overeen te komen. Waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Datum van wijziging

De Algemene Voorwaarden zijn op 2 maart 2022 voor het laatst bijgewerkt te Den Haag. Indien gewenst kan een kopie van deze Algemene Voorwaarden worden opgestuurd.

SEO specialist Den Haag inhuren

De eigenaar is een ervaren SEO specialist en Content Marketeer uit Den Haag. Heeft u vragen voor ons of wilt u ons inhuren als SEO consultant en Content Marketing expert? Surf naar onze contactpagina en neem contact met ons op. Meer informatie over de eigenaar SEO specialist Herman Geertsema.

SEO optimalisatie zelf doen

Op deze website vindt u een overzicht met de beste gratis SEO tools en deze SEO checklist. Hiermee kunt u alvast een start te maken met de SEO zoekmachineoptimalisatie van uw website.

SEO bureau Den Haag

Connect your World is het SEO en Content Marketing bureau uit Den Haag. Wij zijn gespecialiseerd in SEO en Content Marketing. SEO bureau Connect your World voert veel opdrachten uit in de regio Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Daarnaast hebben wij veel SEO opdrachten uitgevoerd in Leiden, Rijswijk, Delft, Westland en Zoetermeer. Heeft u een vraag over deze Algemene Voorwaarden? Mail info@connectyourworld.nl Wilt u zelf aan de slag? Surf dan naar ons overzicht van SEO checklists.

Linkbuilding en SEO uitbesteden

Connect your World is de specialist in SEO Linkbuilding en SEO optimalisatie. Het uitbesteden van zowel SEO als Linkbuilding is bij Connect your World in goede handen.

SEO & Content Marketing Bureau Connect your World

Dr. J. Presserstraat 313
Den Haag, Nederland 2552 LW
Telefoon: +31641226543
E-mail: info@connectyourworld.nl

Connect your World
1
Hoe kan ik je helpen? Connect your World kan je helpen met het beter vindbaar maken van je website. Informeer naar de mogelijkheden of vraag direct een gratis SEO scan aan.